ADATVÉDELMI • HUNGARIAN

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

név: Dénes Dalma E.V. (székhely: 1114 Budapest, Bocskai út 4-6 V/3.), mint a www.macramewonders.com oldalon működő webshop üzemeltetője, mint adatkezelő – magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos közösségi és magyar jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Dénes Dalma egyéni vállalkozó (a továbbiakban: adatkezelő vagy szolgáltató)

Cím: 1114 Budapest, Bocskai út 4-6 V/3.

Nyilvántartási szám: 52344181

Nyilvántartását vezető szerv: Egyéni vállalkozók nyilvántartása (EVNY)

Adószám: 68851992-1-43

Telefonszám: 06703735015

e-mail: info@macramewonders.com

 

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Az oldal használata közben a felhasználóktól gyűjtött adatokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza.
 2. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján megjelent 2016/679/EU Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet – GDPR)
 1. A Szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

 

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK:

 

Jelen adatkezelési tájékoztatóban leggyakrabban előforduló fogalmak jelentése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a 2016/679/ EU általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel összhangban:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 5. „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 6. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 9. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 10. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

III. ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

 

 1. A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 2. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, valamint a díjak számlázása és az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó által történő hírleveles regisztrációt követően (a mailerlite rendszeren keresztül) promóciós célokból kezeli az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:
 3. Az előző pontban meghatározott általános adatok kezelése kizárólag az érintett hozzájárulásán alapul, aki a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hírlevél rendszerből bármikor leiratkozhat. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 4. A rendelésnél kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, cím. A szolgáltató az adatokat jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezeli, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

 

 1. AZ ADATOK MINŐSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

 

 1. Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

 

 1. A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, az felhasználóknak joguk van tájékoztatást kérni a kezelt személyes adataikról, azokat megváltoztatni, helyesbíteni illetve az adatkezelést korlátozni valamint az adatok kezelése ellen tiltakozhat. A tájékoztatás ingyenes, feltéve hogy a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be.
 2. A felhasználó elektronikus úton jelzett kérésére az adatkezelő visszajelzést küld arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor a jogosult hozzáférhet azokhoz az információkhoz, mely az adatkezelés céljára, az érintett személyes adatok kategóriáira, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamára és a jogszabály által őt megillető jogokra vonatkozik. Az érintett kérelmére a rá vonatkozó adatokat a szolgáltató módosítja, vagy töröli (kivételt képeznek azok a számla adatok tőpéldányai, melyeknek megőrzésére a számviteli törvény kötelezi a szolgáltatót). A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.
 3. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog).
 4. Az érintett jogosult arra is, hogy a kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó adatokat. Az adatkezelő pedig köteles törölni a személyes adatokat, ha azokra már nincs szükség abból a célból amelyből azt kezelték, az érintett a hozzájárulását visszavonta, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, az adatokat jogszabályi előírás folytán törölni kell, (törléshez való jog).
 5. Az érintett jogosult arra is, hogy a kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett az adatok pontosságát vitatja, az adatok ellenőrzésének időtartamára, az adatkezelés jogellenes, az érintett azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett a felhasználás korlátozását kéri. Az adatkezelő korlátozza az adatkezelést akkor is, ha arra már nincs szüksége adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben (adatkezelés korlátozásához való jog).
 6. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Ilyen esetben az érintett jogosult arra is – ha ennek technikai feltételei adottak – hogy kérje a személyes adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).
 7. Az adatkezelés időtartama: az érintettől való hozzájárulás visszavonásáig, mely az info@macramewonders.com e-mail címre küldött értesítéssel történhet.
 8. Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) élhet, melynek elérhetősége a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintett jogosult továbbá a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni.

 

 1. A bekövetkezett adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül - legkésőbb 72 órán belül - bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 1. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

 

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, ha az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől a Ptk. szabályai szerint sérelemdíjat követelhet.
 2. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj akkor sem, ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. Jelen adatvédelmi tájékoztatóval a szolgáltató eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.
 2. Szolgáltató a mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztatóját folyamatosan elérhetővé teszi a felhasználók számára a www.macramewonders.com oldalon.

 

Budapest, 2018. április 21.

 

 

DADO • MACRAMEWONDERS

 (Dénes Dalma)

Szolgáltató

 

 

Privacy Policy • ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.

Who we are

Our website address is: macramewonders.com

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.